Algemene voorwaarden

Status: 12 februari 2021

De online dienst " ProvenExpert.com" (hierna te noemen " ProvenExpert" of " de dienst" ) stelt bedrijven (hierna te noemen " profiel eigenaren" of " bedrijven" ) in staat om de diensten die zij leveren te laten beoordelen door hun klanten (hierna te noemen " klanten" ) op basis van gedifferentieerde beoordelingscriteria. Zo krijgen de bedrijven een gedetailleerde evaluatie van de klanttevredenheid van hun klanten. Uit de beoordelingen wordt - afhankelijk van de door de profielhouder gekozen instellingen - een totaalscore gevormd, die wordt verwerkt in een ProvenExpert beoordelingszegel. Dit kan de profieleigenaar weer gebruiken om zijn diensten te promoten.

Daarnaast kunnen klanten van bedrijven die geregistreerd zijn bij ProvenExpert gerichte zoekopdrachten starten naar geregistreerde bedrijven en na gebruik van de dienst een bedrijfsgerelateerde beoordeling publiceren. De exploitant van de dienst is Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlijn, Duitsland, vertegenwoordigd door haar CEO Remo Fyda (voorzitter).

1. Geldigheidsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden bevatten de basisregels voor het gebruik van de online dienst ProvenExpert.com en zijn van toepassing op alle toekomstige juridische transacties en legale zakelijke transacties tussen de Profielhouder en Expert Systems. Bepalingen en voorwaarden van de kant van de Profielhouder die afwijken van of een uitbreiding vormen op deze Bepalingen en Voorwaarden zullen alleen van kracht worden wanneer ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Expert Systems.

2. Registratie

2.1 Gebruik van de Dienst door de Profielhouder vereist registratie van een account. Deze registratie creëert een contractuele gebruikersovereenkomst voor de dienst tussen de Profielhouder en Expert Systems. De registratie en het aanmaken van een gebruikersaccount (hierna “ profiel” genoemd) is gratis voor de Profieleigenaar.

2.2 Registratie is uitsluitend mogelijk voor bedrijven zoals gedefinieerd in Sec. 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Registratie is niet toegestaan voor personen die nog niet meerderjarig zijn of andere natuurlijke personen met beperkte rechtsbevoegdheid. Registratie is ook niet toegestaan voor consumenten zoals gedefinieerd in Sec. 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

2.3 Het genereren en gebruiken van gemanipuleerde klantevaluaties is in strijd met de waarden van Expert Systems. Het gebruik ervan geldt ook niet voor bedrijven die evaluaties genereren of ermee omgaan.

2.4 De Profielhouder is verplicht om waarheidsgetrouwe en volledige gegevens te verstrekken tijdens het registratieproces. Het gebruik van pseudoniemen of aliassen is niet toegestaan. In het geval van een wijziging van de geregistreerde gegevens na voltooiing van de registratie, moet de Profielhouder de informatie in zijn of haar profiel onverwijld bijwerken.

2.5 Door het registratieformulier in te dienen, doet de Profielhouder een aanbod voor een gebruikersovereenkomst met Expert Systems, gaat hij akkoord met de Algemene Voorwaarden, verzekert hij of zij dat hij of zij in het bezit is van de vertegenwoordigingsbevoegdheid die vereist is om een aanbod voor een gebruikersovereenkomst te doen, en verzekert hij of zij dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is en dat het hem of haar niet verboden is om de dienst te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 2.2 en 2.3.

2.6 Meervoudige registraties en het aanmaken van meerdere profielen is niet toegestaan.

2.7 Tijdens de registratie maakt de Profielhouder in het kader van de technische haalbaarheid een gebruikersnaam en wachtwoord aan (hierna te noemen “ Inloggegevens” ). Gebruikersnamen die inbreuk maken op de rechten - in het bijzonder naam- en merkrechten - van derden, die anderszins onrechtmatig zijn of in strijd zijn met de goede zeden, zijn verboden. De Profielhouder is verplicht om zijn of haar Inloggegevens vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen openbaarmaking aan derden. Indien de Profielhouder bemerkt dat deze vertrouwelijkheid in het gedrang komt of vermoedt dat de inloggegevens door derden worden gebruikt, dient hij of zij dit onverwijld aan Expert Systems te melden.

2.8 Er bestaat geen inherent recht op registratie. Expert Systems behoudt zich het recht voor de registratie van de Profile Owners zonder opgaaf van reden te weigeren.

2.9 Expert Systems is gerechtigd profielen onmiddellijk te blokkeren. Dit is met name van toepassing in geval van inbreuk op bijvoorbeeld de Gebruiksvoorwaarden:

  • Als er tijdens de registratie onjuiste informatie is verstrekt;
  • Als de eigenaar van het profiel behoort tot of geassocieerd is met de groep personen gespecificeerd in secties 2.2 en 2.3,
  • Als inloggegevens verloren gaan of als er reden is om aan te nemen dat ze worden misbruikt door derden;
  • Indien de Profielhouder de Algemene Voorwaarden van Expert Systems heeft overtreden, in het bijzonder indien hij of zij verdacht wordt van het manipuleren van evaluaties, evenals in het geval van meervoudige registraties; en/of
  • In het geval van een andere belangrijke reden.

In het geval dat het profiel is geblokkeerd, is het de Profieleigenaar niet toegestaan opnieuw een account te registreren bij ProvenExpert.com of een nieuw profiel aan te maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Expert Systems.

3. Diensten van Expert Systems voor bedrijven

3.1 Expert Systems verleent de bedrijven/profielhouder toegang tot de Dienst voor de duur van de gebruikersovereenkomst. De Dienst stelt de Profielhouder in staat om evaluaties te verzamelen, te beheren, te aggregeren (aantal evaluaties, totaalscore) en weer te geven, alsmede het ProvenExpert beoordelingszegel te integreren in zijn of haar website. De functies en inhoud van de verschillende serviceplannen die worden aangeboden door Expert Systems, evenals de prijzen voor elk plan, worden weergegeven in het actuele prijs- en serviceoverzicht van Expert Systems.

3.2 Er zijn zes manieren om evaluaties te verzamelen en in te dienen: (1) door middel van een functie van de Service waarmee Profielhouders klanten kunnen uitnodigen om deel te nemen aan klantenenquêtes via e-mail; (2) door toegangscodes naar klanten te sturen, die de klanten kunnen gebruiken om evaluaties in te dienen via de Service; (3) door middel van enquêtelinks gepubliceerd door de Profielhouder (bijv. (4) door een klantenenquête te integreren in de Facebook-pagina van de profieleigenaar via een Facebook-enquête-app; (5) door de klant een verzoek te laten indienen bij de profieleigenaar via een contactformulier en hem of haar te vragen om de optie voor het indienen van evaluaties te activeren (activering wordt uitgevoerd door de profieleigenaar zelf), of (6) door de profieleigenaar die profielbezoekers toestaat om evaluaties achter te laten door zijn of haar profielinstellingen te wijzigen.

3.3 Evaluaties worden in eerste instantie enkel voor intern gebruik ter beschikking gesteld van de Profieleigenaar. De profieleigenaar kan aangeven of hij geen evaluaties, individuele evaluaties of alle evaluaties wil publiceren in zijn of haar profiel. Indien de Profieleigenaar ervoor kiest om alle evaluaties te publiceren, wordt een totaalscore gegenereerd (variërend van minimaal 1 ster tot maximaal 5 sterren) die kan worden bekeken op de profielpagina van de Profieleigenaar en kan worden weergegeven op de website van de Profieleigenaar in de vorm van een ProvenExpert-waarderingszegel (hierna “ het ProvenExpert-zegel” genoemd). De totaalscore bestaat uit alle evaluaties die zijn ontvangen in de voorgaande 24 maanden (GRATIS plan) of een onbeperkte periode, tenzij anders vermeld in het betreffende serviceplan. Als de profielhouder ervoor kiest om een beperkt aantal evaluaties te publiceren, wordt er geen totaalscore gegenereerd. In dit geval worden alleen de gepubliceerde evaluaties weergegeven op de profielpagina, en het ProvenExpert waarderingszegel toont in dit geval het totale aantal gepubliceerde evaluaties.

3.4 Expert Systems stelt de Profile Owner in staat om evaluaties (aantal en totaalscore) van andere klantenbeoordelingswebsites samen te voegen. De volgende richtlijnen zijn van toepassing:

  • De samen te voegen evaluaties moeten overeenstemmen met het gebied van bedrijfsactiviteiten dat door de Profieleigenaar werd gerapporteerd op het moment van registratie.
  • Alleen evaluaties van websites met klantbeoordelingen die klantbeoordelingen verifiëren, mogen worden samengevoegd. Expert Systems zal het verificatieproces testen om dit te garanderen.

Om onze kwaliteitsnormen te handhaven, worden de samen te voegen evaluaties handmatig toegevoegd door Expert Systems en gecontroleerd op echtheid. Expert Systems behoudt zich het recht voor om evaluaties niet te aggregeren of om geaggregeerde evaluaties zonder opgaaf van reden te verwijderen als de evaluaties in strijd zijn met onze gebruiksrichtlijnen.

De Profile Owner maakt geen aanspraak op de aggregatie van evaluaties van websites die niet zijn opgenomen in onze lijst van ondersteunde platforms voor klantenbeoordelingen. Expert Systems behoudt zich het recht voor om de functie voor het verzamelen van evaluaties niet beschikbaar te maken voor bepaalde websites als deze een onredelijke technische inspanning of tijdsinvestering vereisen.

3.5 Expert Systems verleent de Profile Owner het niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare recht om het ProvenExpert-zegel te gebruiken voor het adverteren van zijn of haar diensten voor de duur van deze gebruikersovereenkomst. De licentie is onderworpen aan de voorwaarde dat de Profielhouder voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksovereenkomst (in het bijzonder de verplichtingen die voortvloeien uit paragraaf 2 en paragraaf 4).

3.6 De via ProvenExpert verzamelde klantevaluaties kunnen gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst gratis worden opgevraagd in de vorm van een CSV-bestand en mogen na afloop van de gebruiksovereenkomst door de gebruiker verder worden gebruikt. Het verzoek kan per e-mail worden ingediend bij support@provenexpert.com.

3.7 De Profielhouder erkent dat 100% beschikbaarheid van de Dienst technisch onhaalbaar is. Expert Systems zal zich echter inspannen om de Dienst zo constant mogelijk beschikbaar te stellen. In het bijzonder kunnen kwesties met betrekking tot onderhoud, beveiliging of capaciteitsvereisten, evenals gebeurtenissen waarover Expert Systems geen controle heeft (zoals onderbrekingen in de openbare communicatie, stroomuitval, enzovoort) leiden tot korte onderbrekingen of tijdelijke stopzetting van de Dienst. Expert Systems behoudt zich het recht voor de werking van de Service op elk moment geheel of gedeeltelijk te staken en, indien van toepassing, reeds betaalde gebruikersvergoedingen terug te betalen.

4. Verplichtingen en garantie van de Eigenaar van het Profiel

4.1 De Profielhouder garandeert dat de tijdens de registratie verstrekte informatie volledig en geldig is. Indien een profielafbeelding wordt gebruikt, garandeert de Profielhouder door het uploaden van de afbeelding dat hij of zij gemachtigd is om de foto of afbeelding in het kader van de Service te gebruiken en dat geen rechten van derden, in het bijzonder auteursrechten of persoonlijke rechten, worden geschonden. Dit geldt ook voor content die wordt geplaatst door de eigenaar van het profiel. Deze mogen geen inhoud bevatten die beledigend is, geweld verheerlijkt, extremistisch, racistisch, seksistisch, discriminerend, minderjarigen in gevaar brengt, pornografisch is of op een andere manier de wet overtreedt.

4.2 Alleen klanten die naar waarheid en in belangrijke mate gebruik hebben gemaakt van de diensten van de Profielhouder mogen evaluaties indienen of in het kader van een klantenonderzoek worden uitgenodigd om evaluaties in te dienen. De Profielhouder zorgt ervoor dat de klanten die in het kader van een klantenenquête via de Dienst worden gecontacteerd, vooraf hebben ingestemd met de ontvangst van de e-mail in kwestie. De Profile Owner is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming van de klant.

4.3 Het ProvenExpert-zegel mag op geen enkele wijze worden aangepast door de Profieleigenaar en dient gekoppeld te worden aan het desbetreffende profiel. Het is ook niet toegestaan om op de website waar het ProvenExpert-keurmerk is geïntegreerd content beschikbaar te stellen die illegaal of immoreel, discriminerend, racistisch, seksistisch, beledigend of pornografisch van aard is, of die geweld verheerlijkt.

4.4. De Profieleigenaar is als enige verantwoordelijk om te controleren of evaluaties en het ProvenExpert-keurmerk worden gebruikt voor reclamedoeleinden op een manier die voldoet aan alle aspecten van de wet. Expert Systems is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van evaluaties of het ProvenExpert-keurmerk voor reclamedoeleinden.

4.5 Oneigenlijk gebruik van het ProvenExpert beoordelingssysteem, inclusief het ProvenExpert beoordelingszegel, is niet toegestaan.

4.6 ProvenExpert waarderingszegels mogen alleen worden opgenomen op die websites van de profielhouder via welke goederen en/of diensten worden aangeboden die het onderwerp zijn van de klantbeoordelingen die in de waarderingszegels worden getoond.

4.7 Het direct of indirect wijzigen, bewerken of kopiëren van ProvenExpert beoordelingszegels, alsmede het gebruiken van de inhoud ervan of het maken van een samenvatting van de inhoud ervan, is niet toegestaan. Hieronder valt ook het scheiden in onderdelen of het maken van afgeleide producten ervan.

4.8 Alle rechten, titels en aanspraken op de ProvenExpert waarderingszegels, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, blijven het exclusieve eigendom van ProvenExpert.

4.9 De klant zorgt ervoor dat e-mails die hij of zij via de Service verstuurt niet in strijd zijn met toepasselijke wetgeving of inbreuk maken op rechten van derden (naamrechten, merkrechten, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, etc.), en dat hij of zij in het bezit is van schriftelijke toestemming van de geadresseerde om commerciële e-mails te ontvangen. De klant is verplicht om geen ongevraagde e-mails te versturen of te laten versturen die uitnodigingen bevatten om deel te nemen aan enquêtes of om evaluaties in te dienen, tenzij de betreffende ontvanger hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

4.10 Expert Systems beoogt met de Dienst geen platform te bieden voor politieke activiteiten van welke aard dan ook. Het is daarom niet toegestaan om via de service content te verzenden die verband houdt met politieke activiteiten, zoals partijbijeenkomsten, demonstraties, flyeracties of petitie-acties. Dit geldt ook als een e-mail slechts een hyperlink bevat naar een website met dergelijke inhoud.

4.11 De profieleigenaar gaat ermee akkoord de contactgegevens van de klant en de informatie die hem is verstrekt in verband met de activering van leads van klanten uitsluitend te gebruiken voor het doen van een aanbod dat overeenkomt met de aanvraag. Het gebruik van het telefoonnummer en/of e-mailadres voor andere vormen van directe reclame, met inbegrip van nieuwsbrieven, is niet toegestaan zonder de overeenkomstige toestemming van de klant in overeenstemming met §§7 Paragraaf 2 Nr. 2 en Nr. 3 en Paragraaf 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG). Bedrijven die aantoonbaar handelen in strijd met deze verplichting worden onmiddellijk geblokkeerd door ProvenExpert. Verdere juridische stappen blijven voorbehouden.

5. Betaling

5.1 Indien de Profile Owner kiest voor een serviceplan waarvoor betaling vereist is, gaat de aanspraak op betaling in bij het afsluiten van het contract, tenzij anders overeengekomen. De betaling is maandelijks of vooraf verschuldigd voor de periode van een jaar, afhankelijk van het gekozen serviceplan.

5.2 De contractperiode van het abonnement is onderverdeeld in een minimumperiode en een verlengingsperiode. Beide zijn afhankelijk van de aanbieding die de klant heeft gekozen.

5.3 Na het verstrijken van de minimumperiode of verlengingsperiode wordt de contractperiode automatisch verlengd tot de aangegeven verlengingsperiode van de geselecteerde aanbieding, tenzij de overeenkomst ten minste 14 dagen voor het verstrijken van de contractperiode door een van beide partijen wordt opgezegd.

5.4 Facturen en betalingsherinneringen worden door Expert Systems per e-mail verzonden naar het door de Profielhouder opgegeven e-mailadres. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van verzending van de factuur per e-mail. Indien de betaling van de factuur niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur is voldaan, is de Profile Owner zonder aanmaning in verzuim.

5.5 Studenten hebben het recht om ProvenExperts PREMIUM account gratis en in zijn geheel te gebruiken zolang zij ingeschreven staan in een voltijd studie aan een Duitse instelling voor hoger onderwijs en niet met verlof of geschorst zijn. Hetzelfde geldt voor het gebruik van het platform voor studentenbedrijven, zolang ten minste één van de oprichters van het bedrijf (die niet slechts een passieve deelnemer is of slechts kapitaal verschaft) of ten minste één van de bestuurders van het bedrijf is ingeschreven in een voltijds studieprogramma aan een Duitse instelling voor hoger onderwijs.

5.6 Het bewijs van een geldige inschrijving dient voor het eerst te worden geleverd uiterlijk 4 weken na registratie van een account bij ProvenExpert en dient daarna jaarlijks aanwezig te zijn. Het bewijs dient te worden geleverd in de vorm van een elektronische of papieren kopie van het bewijs van inschrijving. Indien binnen de gestelde termijn geen bewijs van geldige inschrijving wordt overlegd, wordt het PREMIUM account gewijzigd in een FREE account. Vanaf dat moment kan het account worden omgezet naar het BASIC-, PLUS- of PREMIUM-plan en is het onderworpen aan de respectievelijke voorwaarden van elk plan.

5.7 De Profielhouder heeft geen recht op verrekening, tenzij dergelijke tegenvorderingen door de rechter in een uitvoerbaar vonnis zijn erkend of door Expert Systems zijn erkend.

6. Beëindiging

6.1 De Profile Owner kan deze gebruikersovereenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen opzeggen. De opzegtermijn voor plannen die betaling vereisen - tenzij anders vermeld in het respectieve serviceplan - is twee weken voor het einde van de huidige contractuele periode. Het recht om het contract te annuleren om een belangrijke reden blijft onaangetast. De annulering moet per e-mail worden gestuurd naar support@provenexpert.com of per post naar:

Expert Systems AG
Quedlinburger Straße 1
10589 Berlijn
Duitsland

6.2 Expert Systems kan de gebruikersovereenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, tenzij anders vermeld in het betreffende serviceplan. Het recht om de overeenkomst op te zeggen om een gewichtige reden blijft onaangetast. Van een gewichtige reden is met name sprake indien:

  • De Profile Owner is twee of meer maanden in gebreke.
  • De eigenaar van het profiel schendt de plichten zoals beschreven in sectie 2 en sectie 4 van deze gebruikersovereenkomst.

Aanspraken op betaling van de gebruiksvergoeding tot het verstrijken van de normale opzegtermijn blijven onaangetast door een buitengewone opzegging door Expert Systems.

7. Diensten van expertsystemen voor klanten

ProvenExpert biedt klanten een zoekfunctionaliteit op het internetplatform, waarmee zij, zonder vermelding van hun eigen identiteit, bedrijven uit bepaalde branches kunnen vinden die aan hen worden getoond in het kader van zoekresultaten. ProvenExpert toont alleen profielen van bedrijven die eerder zijn geregistreerd op het internetplatform www.provenexpert.com en zijn geactiveerd voor weergave in de zoekresultaten.

Bij een locatiegebaseerde zoekopdracht worden alleen profielen getoond van bedrijven in de betreffende omgeving. De selectie en sortering van de weergegeven bedrijven is gebaseerd op objectieve criteria die door ProvenExpert zijn gespecificeerd.

ProvenExpert biedt klanten ook de mogelijkheid om via het internetplatform aanvragen in te dienen met betrekking tot een door de klant gezochte en specifiek omschreven dienst, die door ProvenExpert worden doorgestuurd naar bedrijven zodat zij een concrete offerte uitbrengen aan de klant. Een juridisch bindende overeenkomst tussen de klant en het bedrijf komt pas tot stand wanneer de klant een aanbod van het bedrijf aanvaardt.

ProvenExpert stuurt dergelijke aanvragen uitsluitend door naar bedrijven die vooraf geregistreerd zijn op het internetplatform www.provenexpert.com. De selectie van de bedrijven gebeurt volgens objectieve criteria die door ProvenExpert zijn gespecificeerd.

In het kader van hun zoekopdracht wordt de klant gevraagd om zijn contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) te verstrekken. Door toestemming te geven, stemt de klant ermee in dat ProvenExpert zijn zoekopdracht en contactgegevens eenmalig doorstuurt naar de bedrijven die door ProvenExpert zijn geselecteerd op basis van de specifieke individuele zoekopdracht. Deze kunnen de klant direct via de aangegeven communicatiekanalen een aanbod doen op hun zoekopdracht indien zij geïnteresseerd zijn na succesvolle activering. De klant heeft de mogelijkheid om zijn toestemming op elk gewenst moment in te trekken door een e-mail te sturen naar widerruf@provenexpert.com.

De klant stemt ermee in om in de zoekopdracht een zo volledig en nauwkeurig mogelijke beschrijving te geven van de diensten of goederen waarnaar hij op zoek is.

De klantgegevens die worden gevraagd in de instelling dienen uitsluitend om bedrijven in staat te stellen contact op te nemen met de klant in verband met hun specifieke zoekopdracht. ProvenExpert stuurt de contactaanvraag samen met de door de klant verstrekte contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, eventueel postcode van de plaats van uitvoering) uitsluitend door naar geregistreerde bedrijven. Bij het versturen van de zoekopdracht dient de klant aan ProvenExpert toestemming te geven dat de door de klant verstrekte gegevens worden doorgegeven aan het juiste bedrijf om contact mee op te nemen.

Elke contractuele relatie met betrekking tot de door de klant gevraagde diensten/goederen is uitsluitend tussen de klant en het bedrijf.

ProvenExpert staat niet in voor de kwaliteit van de diensten van het bedrijf in opdracht van de klant. De door ProvenExpert verzorgde diensten zijn geen plaatsvervangers van ProvenExpert. ProvenExpert is dan ook in geen enkel geval aansprakelijk voor gebreken of ander plichtsverzuim van de bedrijven.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Expert Systems is jegens de Profile Owner aansprakelijk voor schade conform de wettelijke definitie voor zover deze schade is veroorzaakt door opzettelijke of grove nalatigheid, het gevolg is van het niet leveren van de gegarandeerde eigenschappen van de Service, verband houdt met een opzettelijke schending van de contractuele verplichtingen (zie artikel 2), het gevolg is van opzettelijk letsel aan gezondheid, lichaam of leven, of in het geval van aansprakelijkheid conform de productaansprakelijkheidswetgeving.

8.2 Hoofdcontractuele verplichtingen (kardinale plichten) zijn die contractuele verplichtingen waarvan de correcte uitvoering essentieel is om het contract überhaupt mogelijk te maken, op de naleving waarvan de contractuele partners regelmatig kunnen vertrouwen en waarvan de schending de benadeelde partij belemmert in het vervullen van het doel van het contract.

8.3 Afgezien daarvan is aansprakelijkheid van Proven Expert alsmede aansprakelijkheid voor nakoming en hulppersonen uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond.

9. Vrijwaring

9.1 De Profielhouder vrijwaart Expert Systems van alle aanspraken van derden voor geplaatste content of e-mails die via de Dienst worden verzonden (met name uitnodigingen om deel te nemen aan klantenenquêtes). De vrijwaring omvat in het bijzonder de kosten voor een noodzakelijke juridische verdediging.

9.2 De Profile Owner is verplicht om Expert Systems onmiddellijk, naar waarheid en volledig te voorzien van alle informatie die Expert Systems nodig heeft om de beweerde claims te verifiëren en voor een juridisch verweer.

10. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

10.1 Expert Systems behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. De Profile Owner wordt uiterlijk één maand voordat de wijzigingen van kracht worden (hierna “ genoemd: de Wijzigingsdatum” ) in tekstvorm (bijv. via e-mail) op de hoogte gesteld van de wijzigingen. De toestemming van de Profieleigenaar wordt geacht te zijn verleend indien hij of zij de wijzigingen niet vóór de Wijzigingsdatum heeft geweigerd.

10.2 Indien de Profile Owner niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan hij of zij de gebruikersovereenkomst opzeggen met ingang van de Datum van Wijziging en zonder bijkomende kosten. De kennisgeving van de wijziging bevat in het bijzonder informatie over het recht van weigering, de weigeringsperiode en de beschikbare opties voor opzegging. De wijzigingen in de gebruikersovereenkomst worden bovendien gepubliceerd op ProvenExpert.com.

11. Overige

11.1 Indien de Profileigenaar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is Berlijn de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle vorderingen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit de contractuele relatie voortvloeien.

11.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, onder uitsluiting van de bepalingen van internationaal privaatrecht.

11.3 Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwerkzaam zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Een geheel of gedeeltelijk onwerkzame bepaling zal worden vervangen door een werkzame bepaling die het oorspronkelijk beoogde doel vanuit zakelijk oogpunt het dichtst benadert.

Heb je vragen over onze gebruiksvoorwaarden?

Stuur ons een e-mail op support@provenexpert.com of neem contact op via Facebook, Twitter, XING, of LinkedIn. We beantwoorden graag al je vragen.
ProvenExpert.com heeft 4,50 van de 5 sterren 5627 Beoordelingen op ProvenExpert.com
Algemene voorwaarden  |  Privacybeleid  |  Kwaliteit  |  Wettelijke kennisgeving  © 2011 - 2024 Expert Systems AG